Playcast

Открытка (плейкаст) «Որտեղ էլ ծաղիկ հավաքեցի, ծաղիկները հետս հայերեն խոսեցին...»

TAMARA.KARAPETYAN , 11 августа 2018 года, 17:20


Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Երեկոն վայելիր քանի չի մթնել, 
Քանի գլուխդ բարձին չի ննջել, 
Ինչքան կարող ես երեկոն ձգի, 
Վաղն այս երեկոն էլ չի կրկնվի..
Звук:Sona Shahgeldyan & Sevak Amroyan – Sareri Hovin Mernem К себе
Изображение: ՍԻՐՈՎ՝ ԹԱՄԱՐԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Текст:ԼՈՒՍԻԿ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ
Тэги: լուսիկ մնացականյան